Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów serwisu internetowego https://plynie.pl, prowadzonego przez Ewa Hajduk-Kasprowicz z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Orzycka 8/60, 02-695 Warszawa, o numerze NIP 7393476475 oraz REGON 524422646, zwanej dalej „Administratorką”. Nieniejsza Polityka została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorką danych osobowych Osób Klienckich jest Ewa Hajduk-Kasprowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Orzycka 8/60, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail ewa@plynie.pl.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Administratorka przetwarza dane osobowe Osób Klienckich w celu:

a) realizacji umów zawieranych z Osobami Klienckimi, w tym sprzedaży i dostawy produktów fizycznych i elektronicznych,
b) umawiania na konsultacje i mediacje online i na żywo,
c) realizacji działań marketingowych i promocyjnych, w tym wysyłki newslettera.

2.2. Administratorka nie przetwarza danych osobowych Osób Klienckich w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1. Administratorka przetwarza następujące dane osobowe Osób Klienckich:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres do wysyłki produktów,
e) dane dotyczące zawieranych umów i transakcji,
f) dane dotyczące korzystania z serwisu internetowego, w tym adres IP, typ przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie internetowej, adres URL odnośnika, z którego Osoba Kliencka przeszła na stronę internetową.

3.2. Administratorka nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność partyjną lub związkową, a także informacji dotyczących zdrowia czy życia seksualnego Osób Klienckich.

3.3. Administratorka może przetwarzać dane osobowe Osób Klienckich, które zostały uzyskane w sposób legalny, np. w wyniku zawarcia umowy lub uzyskania zgody Osoby Klienckiej na ich przetwarzanie.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4.1. Administratorka przetwarza dane osobowe Osób Klienckich na podstawie:

a) umowy, której Osoba Kliencka jest stroną lub na wniosek Osoby Klienckiej przed zawarciem umowy,
b) prawnie uzasadnionego interesu Administratorki, w tym w celach marketingowych, badania preferencji i zainteresowań klientów oraz poprawy jakości usług,

c) zgody Osoby Klienckiej na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności,
d) przepisów prawa, np. w przypadkach, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z prawa.

  1. Odbiorcy danych osobowych

5.1. Administratorka może udostępniać dane osobowe Osób Klienckich:

a) podmiotom współpracującym z Administratorką w zakresie realizacji umów, np. kurierom dostarczającym produkty,
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratorki usługi informatyczne, np. hostingowi,
c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratorki usługi marketingowe, np. agencjom reklamowym.

5.2. Administratorka może również udostępniać dane osobowe Osób Klienckich organom państwowym na ich żądanie, na podstawie przepisów prawa.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

6.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym do wykonania umowy, a także do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów do czasu wycofania przez Klienta zgody na ich przetwarzanie.

  1. Prawa Osób Klienckich

7.1. Osoby Klienckie mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych.

7.2. Osoby Klienckie mogą skorzystać z powyższych praw, składając stosowny wniosek na adres e-mail ewa@plynie.pl.

  1. Zapisy na newsletter

8.1. Administratorka oferuje możliwość zapisu na newsletter, w celu otrzymywania informacji o produktach, promocjach i wydarzeniach.

8.2. Zapis na newsletter wymaga podania adresu e-mail.

8.3. Osoby Klienckie mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link „Zrezygnuj” znajdujący się w stopce każdej wiadomości.

  1. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejsza polityka prywatności jest dostępna na stronie internetowej https://plynie.pl/polityka-prywatnosci oraz może ulec zmianie. Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania na w.w. stronie.